نکاتی در مورد ایمنی الکتریکی

کار بر روی سیستم های ولتاژ بالا هر زمان ممکن باشد باید با استفاده از شیوه های کار ایمنی الکتریکی انجام شود.

تاریخ انتشار: 2دي1398

نکاتی در مورد ایمنی الکتریکی
کار بر روی سیستم های ولتاژ بالا - سیستم های بالاتر از 600 ولت - هر زمان ممکن باشد باید با استفاده از شیوه های کار ایمنی الکتریکی انجام شود. فقط برقکاران واجد شرایط می توانند در سیستم های پرفشار بیش از 600 ولت کار کنند و در این مواقع برای کارهای الکتریکی  ، موارد زیر در روش های کار مورد نیاز است:
  • کار روی بیش از 600 ولت باید شامل استفاده از مجوزها ، برقکاران دارای مهارت ، ابزار مناسب ، تجهیزات محافظ شخصی (PPE) و ناظران ایمنی باشد.
  • ولتاژ قابل تحمل تجهیزات و هادی ها باید قبل از انجام هرگونه کار الکتریکی مشخص شود. این کار باید با استفاده از یک پروب ولتاژ بالا ، که برای مدارهای ولتاژ بالا در سطح ولتاژ موردنظر طراحی شده است ، انجام میشود.
  • خطرات خاص مرتبط با تجهیزات ولتاژ بالا را از قبل تفهیم شده باشد.
  • روشها و شاخص های ویژه ای را برای استفاده از پرسنل در مدارهای پرفشار از قبیل آگاهی کافی در زمان نجات و احیا داشته باشید 
  • فضای کاری و الزامات مشخص شده در استاندارد OSHA را درک کنید.
اگرچه برخی از استاندارها هر ولتاژی بیش از 600 ولت را ولتاژ بالا می داند ، ولتاژهای بیش از 50 ولت نیز می توانند باعث ایجاد فیبریداسیون قلب و یا جراحاتی ناخوشایند بر روی پوست انسان شوند. اگر پوست مرطوب باشد ، ولتاژهای کم 40 یا حتی پایین تر می تواند کشنده باشد. ولتاژهای بالاتر از 1000 ولت دارای ویژگی های بالینی ویژه ای در مورد زخم های سوختگی است ، در حالی که در زیر این سطح ، فیبریلاسیون قلبی حتمی است اما ولتاژهای بالاتر از 1000 ولت میتوانند زخم هایی ایجاد کنند که منجر به قطع عضو میشود
با وجود این ، کارگران معمولاً در هنگام کار در شرایط ولتاژ بالا از تجهیزات و لباس محافظ برای اطمینان از امنیت خود استفاده می کنند. این نوع تجهیزات از ایجاد قوس ناخواسته جلوگیری می کند.