زیر سینی های کابل سبد کف

وقتی فکر می کنید کابل ها را در سینی های کابل مش مشبک کنید

تاریخ انتشار: 11بهمن1398

زیر سینی های کابل سبد کف

وقتی فکر می کنید کابل ها را در سینی های کابل مش مشبک کنید ، احتمالاً فکر می کنید که آنها را برای سقف آویزان کنید ، یا شاید آنها را به دیوارها وصل کنید. اما یک منطقه وجود دارد که شما حتی ممکن است فکر نکنید و درست زیر پاهای شماست! ما از گزینه های سینی کابل استفاده می کنیم که می توان به راحتی در سیستم کفپوش شما نصب کرد ، امکان نگهداری آسان دسترسی که دیگر دور از دسترس نیست را امکان پذیر می سازد. پیشنهادات ما برای تأسیسات جدید عالی است ، یا می توانند به مجموعه قبلی خود تبدیل شوند.