نکات مهم کابل کشی زمینی

در صورتی که کابل کشی دقیق و مطابق اصول فنی انجام شود و بستن مفصل، و سر کابل ها توسط متخصصین فن انجام گیرد می توان از کابل ها با اطمینان خاطر و برای مدت مدیدی بار گرفت و استفاده کرد.

تاریخ انتشار: 31مرداد1400

·نکات مهم کابل کشی

   به علت موارد استعمال گوناگون، جهت انتخاب بست ها، کابل کشی های مختلف بایستی به نکات زیر توجه نمود.

1- اندازه قطر خارجی کابل

۲- نوع کابل کشی از نظر موقعیت مکانیکی، حرارتی و شیمیائی مكان

٣- نوع کابل کشی از نظر قابل رؤیت (روی دیوار) و با غیرقابل رؤیت بودن (بين سقف ها)

۴- امکان بستن ساده کابل

۵- قیمت مناسب مونتاژ

 

ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان قیمتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد ﺗﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ آنها، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﮔﻮدال ﻫﺎ، ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﺑﻞ از ﻗﺮﻗﺮه، ﺷﻌﺎع ﻣﺠﺎز ﺧﻢ ﻫﺎ در ﻛﺎﺑﻞ، ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ آنها در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ و …ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑه آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.

 

·ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ در زﻣﻴﻦ
  • ﻣﻨﺎﺳب ترﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﭘﻴﺎده روﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﻴﻦ در راﺳﺘﺎي ﭘﻴﺎده روﻫﺎﺳﺖ.
  • ﮔﻮدي ﺷﻴﺎر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ در ﺷﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  • افزون بر آن در نواحی شهری و شهرک های صنعتی تعیین مسیر همچنین بستگی به عبور لوله های گاز و آب موجود و یا در برنامه های آتی توسعه دارد.
  • گودی بستر کابل در پیاده روها نباید کمتر از 0.6 متر باشد و در جاده ها نباید کمتر از 0.8 متر باشد.
  • در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ از ﮔﻮدي ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  • کابل ها معمولاً با یک لایه شن یا خاک سرند شده (بدون ریگ یا سنگپاره) به ضخامت 10 سانتیمتر پوشانده می شوند و سپس برای حفاظت در برابر آسیب هایی که عملیات خاکبرداری یا ساختمان سازی ممکن است به کابل وارد آورد، با آجر یا صفحات پلاستیکی و یا وسایلی همانند پوشانده می شوند.
  • اﮔﺮ از اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد، از ﻧﻮارﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  • اﮔﺮ در ﻳﻚ ﺷﻴﺎر، ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻳﺎ ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ) و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، در ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻳﺎ ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ) ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎي داده ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ روي آن را ﺑﺎ ﻻﻳﻪ اي از ﺷﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺷﺶ داد، آﻧﮕﺎه در ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ دﻳﮕﺮي از ﺷﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ. در ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ آراﻳﺸﻲ در اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ دو ﺳﻮﻳﻪ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺧﺎك، ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺑﺎر ﻫﺮ دو ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

فقط در صورتی که کابل کشی دقیق و مطابق اصول فنی انجام شود و بستن مفصل، و سر کابل ها توسط متخصصین فن انجام گیرد می توان از کابل ها با اطمینان خاطر و برای مدت مدیدی بار گرفت و استفاده کرد. قبل از کشیدن کابل باید محل کابل کشی دقیقاً معلوم گردد، سپس جهت دوام کابل باید خاک را از نظر دارا بودن اسید، آهک، نمک، کلر و غیره آزمایش نمود. چون این مواد کابل را خورده و از بین می برد. لذا در صورتی که خواص خاک معلوم و مشخص است باید در موقع خرید کابل، کابلی را خریداری کنیم که مناسب همان محل باشد.

·کابل کشی زمینی در چهارراه ها و خیابان

   در موقع عبور کابل از چهارراه ها بهتر است کابل را از داخل لوله عبور داده، به طوری که طول لوله به قدری باشد که تا اواسط پیاده رو کشیده شود. این لوله ها باید طوری به یکدیگر وصل شوند و در داخل یکدیگر قرار گیرند که در موقع کابل کشی و عبور از داخل لوله کابل به محل های اتصال لوله گیر نکرده و مزاحمت ایجاد نکند. در موقعی که کابل از داخل لوله ای رد می شود باید کابل را در محل ورود و خروج از لوله محافظت کرد تا در اثر لبه های لوله زخمی نشود و در ضمن با لوله تماس نداشته باشد. در موقع کابل کشی باید دقت کرد که هوا خیلی سرد نباشد، مثلاً در یخبندان نباید کابل کشی کرد، زیرا روپوش فیری کابل خورده می شود و می ترکد و در صورتیکه مجبور به کشیدن کابل در موقع يخبندان باشیم. باید کابل را قبلاً کمی گرم نمود. (معمولاً آنها را در اطاق های سربسته قدری حرارت می دهند)

   جهت عبور کابل از یک طرف به طرف دیگر خیابان و یا عبور کابل از میدان ها و چهارراه ها همانطور که گفته شد از لوله های سیمانی مخصوص با لوله گالوانیزه بنام کانال کابل استفاده می شود. این لوله ها یک سوراخه، دو سوراخه، سه سوراخه و یا چهار سوراخه ساخته می شوند. قطر سوراخ لوله ها باید حتما حداقل 1.5 برابر قطر خارجی کابل باشد.