سینی کابل سیمی

سینی کابل سیمی برای مدیریت کابل کشی الکتریکی ،مخابراتی و شبکه استفاده می شود در عین حال با استفاده از جدا کننده ،نصب انواع مختلف کابل در یک جا (کابل برق ،تلفن ،کامپیوتر وغیره )نیز ممکن می باشد ....

تاریخ انتشار: 22شهريور1400

سینی کابل سیمی  

سینی کابل سیمی برای مدیریت کابل کشی الکتریکی ،مخابراتی و شبکه استفاده می شود
در عین حال با استفاده از جدا کننده ،نصب انواع مختلف کابل در یک جا (کابل برق ،تلفن ،کامپیوتر وغیره )نیز ممکن می باشد .
در مقایسه با دیگر انواع سینی کابل ،این نوع سینی کابل به ویژه در صورت وجود چرخشها و انشعاب های متعدد ،روند نصب خط کابل را به صورت محسوس آسانتر می سازد لذا هنگام نصب خطوط کابل پیچیده   تر جیح داده می شود .
سینی کابل سیمی موثرترین راه حل نوین برای نصب خطوط کابل است .

هدف:  

 نصب شاخه های اصلی و مستقیم کابل ،ساخت چرخش ها و انشعاب ها

مزایا:  

عمر زیاد
توانایی بالای بار تا 110کیلوگرم بر هر 1مترطولی
در شرایط اتش سوزی توانایی مقاومت تا 90دقیقه
وجود اندازهای استاندارد متعدد با ارتفاع از دیوار از 30تا 100میلیمتر و عرض پایه از 50تا 600میلیمتر
تهویه طبیعی خط کابل تامین میشود ،خنک سازی سریع ترو راحت تر و اجازه جمع شدن غبار را نمیدهد

شرایط بار گزاری :  

مناسب برای اجرای کد فولاد گالوانیزه و گالوانیزه گرم
نمودار بار گزاری مجاز مربوط به شاخه اصلی سینی کابل مشی
فاصله بین محل اتصال دو شاخه و محل نصب ساپورت باید به اندازه ی 1/4تا1/5طول شاخه باشد
ضریب اطمینان میزان تحمل وزن سازه 1/7بیشتر از میزان پیشنهادی جدول است
خط مشکی میزان خمیدگی سازه را بر اثر بار ،نشان می دهد هر چقدر فاصله ی ساپورتها کمتر باشد میزان خمیدگی کمتر است

شرایط نصب :  

در هر دو طرف تجهیزات خاص ساخته شده (زانو،سه راهی،کاهنده و …)باید پایه اضافی استفاده شود ،برای زانو با شعاع بزرگ نیز پایه اضافی در مرکز ضروری می باشد .